VN-INDEX 1.171,95 -10,82/-0,91%  | 
HNX-INDEX 307,05 +4,66/+1,54%  | 
UPCOM-INDEX 93,20 -0,41/-0,44%  | 
VN30 1.215,08 -8,68/-0,71%

ASC CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16:40 22/11/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc dùng nguồn quỹ thặng dư vốn cổ phần để bù lỗ vốn lũy kế của ASC tính đến ngày 31/12/2019 trở về trước được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106