VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%  | 
HNX-INDEX 417,84 +6,04/+1,47%  | 
UPCOM-INDEX 109,68 +0,01/+0,01%  | 
VN30 1.502,16 +9,35/+0,63%

CBTT giao dịch với giá trị trên 10% tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (Theo NQ HĐQT ngày 27/12/2021)

13:36 28/12/2021

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 15, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin giao dịch với giá trị trên 10% tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

(Nghị quyết HĐQT ngày 27/12/2021 về việc phê duyệt phương án kinh doanh và cấp hạn mức trái phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Tổng hợp WinCommerce đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106