ASC – CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu

15:59 08/09/2021

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu như sau:

Căn cứ Công văn số 5053/UBCK-QLKD ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của ASC, Hội đồng quản trị ASC thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu (ngày cuối cùng cổ đông hiện hữu thực hiện quyền đăng ký mua và nộp tiền đăng ký mua cổ phần theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị) là: ngày 18/09/2021.

(Nghị Quyết Hội đồng quản trị đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106