VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

ASC CBTT về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Thông báo mời họp, hồ sơ/tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19:11 18/01/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau đây gọi là “ASC) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 và Thông báo mời họp, hồ sơ/tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

  1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 là: 07/02/2022
  2. Thông báo mời họp, hồ sơ/tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (theo file đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106