VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

ASC – CBTT về việc chấm dứt ủy quyền thực hiện CBTT đối với bà Huỳnh Thị Dương Thiện

18:19 25/02/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau đây gọi là “ASC”) công bố Văn bản chấm dứt ủy quyền thực hiện công bố thông tin đối với bà Huỳnh Thị Dương Thiện kể từ ngày 01/03/2022.

(Chi tiết theo file đính kèm)

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106