VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

ASC công bố Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán

11:47 18/02/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin:

  1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán;
  3. Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo năm 2020.

(Chi tiết theo file đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106