ASC – Công bố BCTC bán niên 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 30/6/2017

07:00 14/08/2017

–         Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2017;

–         Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2017;

–        Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh bán niên 2017 lỗ và chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm 2016.

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106