VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%  | 
HNX-INDEX 417,84 +6,04/+1,47%  | 
UPCOM-INDEX 109,68 +0,01/+0,01%  | 
VN30 1.502,16 +9,35/+0,63%

ASC công bố BCTC bán niên 2021 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30/6/2021 đã được soát xét

19:28 12/08/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin:

  1. Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét.
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2021 đã được soát xét.
  3. Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán niên 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo bán niên 2020.

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106