ASC công bố BCTC năm 2020 và BC tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 31/12/2020

09:00 29/03/2021

ASC công bố

– Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

– Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố bị lỗ và thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106