ASC công bố BCTC Quý II/2021

16:29 16/07/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin:

  1. Báo cáo tài chính Quý II/2021;
  2. Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II/2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo Quý II/2020

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106