VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%  | 
HNX-INDEX 417,84 +6,04/+1,47%  | 
UPCOM-INDEX 109,68 +0,01/+0,01%  | 
VN30 1.502,16 +9,35/+0,63%

ASC công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (lần 2) và các tài liệu kèm theo

14:52 20/08/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (lần 2) và các tài liệu kèm theo. Các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (lần 2) bao gồm:

  1. Tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua việc chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu;
  2. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty;
  3. Bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
  4. Quyết định đầu tư tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  5. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thông qua mức thù lao cho Ban kiểm soát; Ban hành Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát;
  6. Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với các nội dung được thông qua;
  7. Ban hành Quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
  8. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
  9. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến các vấn đề được thông qua như trên.

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm)

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106