VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

ASC – Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo

11:14 15/02/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau đây gọi là “ASC) công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo như sau:

 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc.
 2. Tờ trình thông quá Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT năm 2021.
 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và hoạt động của BKS.
 5. Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, kiểm toán BCTC năm 2022.
 6. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.
 7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
 8. Tờ trình đề cử thành viên HĐQT.
 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
 10. Tờ trình đề cử thành viên Ban kiểm soát.
 11. Tờ trình đổi tên công ty.
 12. Tờ trình về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty.
 13. Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.
 14. Tờ trình về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty.
 15. Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT, BKS.

(Chi tiết theo file đính kèm).

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106