ASC công bố doanh nghiệp kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

18:30 08/07/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC xin công bố doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

  1. Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội
  2. Số hợp đồng kiểm toán: HDKT.2.2107.014-KT
  3. Ngày ký hợp đồng kiểm toán: 08/7/2021.
  4. Nội dung công việc: Soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/06/2021; Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021.

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106