ASC công bố ký Hợp đồng kiểm toán năm 2017

08:00 31/05/2017

Ký Hợp đồng số 2115/17/AUD.VVALUES ngày 31/5/2017 với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt về việc:

– Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ 2017 kết thúc tại ngày 30/06/2017

– Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2017 kết thúc tại ngày 31/12/2017

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106