VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

ASC công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

13:38 17/02/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau đây gọi là “ASC”) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 16/02/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC.

(Chi tiết theo file đính kèm).

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106