ASC – Công bố thông tin v/v điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (lần 2)

13:20 17/08/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (theo file đính kèm).

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106