VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%  | 
HNX-INDEX 458,63 -1,04/-0,23%  | 
UPCOM-INDEX 114,34 -0,27/-0,24%  | 
VN30 1.566,55 -5,91/-0,38%

ASC công bố thông tin về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10:43 11/11/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông tin hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dùng nguồn quỹ thặng dư vốn cổ phần để bù lỗ vốn lũy kế của ASC tính đến ngày 31/12/2019 trở về trước.

(Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm).

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106