VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%  | 
HNX-INDEX 417,84 +6,04/+1,47%  | 
UPCOM-INDEX 109,68 +0,01/+0,01%  | 
VN30 1.502,16 +9,35/+0,63%

ASC công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC

14:24 19/08/2021

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau: Ngày 18/8/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC nhận được công văn số 4769/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán nhà nước thông báo Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 100% của Công ty đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 142 Nhị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

File đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106