VN-INDEX 1.336,42 +3,98/+0,30%  | 
HNX-INDEX 320,28 +1,15/+0,36%  | 
UPCOM-INDEX 87,45 -0,14/-0,16%  | 
VN30 1.474,88 +5,01/+0,34%

ASC Thông báo ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2016

00:00 17/06/2016

Ký Hợp đồng số 61242608/EY-ASC ngày 16/06/2016 với Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM về việc:
– Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ 2016 kết thúc tại ngày 30/06/2016
– Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2016 kết thúc tại ngày 31/12/2016

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106