ASC công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (lần 2) 15:35 29/07/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố tài...

ASC công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (thay đổi đại diện theo pháp luật) 08:34 27/07/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy...

ASC công bố BCTC Quý II/2021 16:29 16/07/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông...

ASC công bố doanh nghiệp kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 18:30 08/07/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC xin công bố doanh nghiệp kiểm toán...

ASC công bố thay đổi người nội bộ: TV.HĐQT, Chủ tịch HĐQT 13:41 08/07/2021

ASC xin công bố việc thay đổi người nội bộ của công ty như sau: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau:...

ASC công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 13:35 08/07/2021

ASC công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc: Miễn nhiệm TV.HĐQT, bầu TV.HĐQT. Theo đó: Miễn nhiệm TV.HĐQT...

ASC công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 13:19 08/07/2021

ASC công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc: Miễn nhiệm TV.HĐQT, bầu TV.HĐQT. Theo đó: Miễn nhiệm TV.HĐQT...

ASC công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của ASC 15:24 16/06/2021

ASC công bố thông tin về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của...

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106