VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%
Điều lệ sửa đổi của ASC ngày 14/3/2022 15:40 15/03/2022

Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 14/3/2022. Chi tiết tại file đính kèm.

Công bố thông tin Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi lấy ý kiến bằng văn bản 13:57 15/03/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau đây gọi là “ASC”) công bố thông tin Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi lấy ý kiến bằng...

Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 09:20 09/03/2022

Công ty CP Chứng khoán ASC công bố thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và...

Báo cáo thường niên 2021 14:46 07/03/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2021 (Chi tiết theo file đính kèm).

Biểu lãi suất giao dịch ký quỹ 18:10 28/02/2022

Biểu lãi suất giao dịch ký quỹ áp dụng theo file đính kèm

Biểu phí Dịch vụ chứng khoán 18:09 28/02/2022

Biểu phí theo file đính kèm

Danh mục vay ký quỹ 17:57 28/02/2022

ASC – CBTT về việc chấm dứt ủy quyền thực hiện CBTT đối với bà Huỳnh Thị Dương Thiện 18:19 25/02/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau...

Danh sách cán bộ có chứng chỉ hành nghề 11:08 25/02/2022

Danh sách cán bộ có chứng chỉ hành nghề của công ty tính đến ngày 25/02/2022

ASC công bố Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán 11:47 18/02/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông...

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106