VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%  | 
HNX-INDEX 417,84 +6,04/+1,47%  | 
UPCOM-INDEX 109,68 +0,01/+0,01%  | 
VN30 1.502,16 +9,35/+0,63%
ASC công bố thông tin BCTC Quý IV/2021 15:23 20/01/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông...

ASC CBTT về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Thông báo mời họp, hồ sơ/tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 19:11 18/01/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau...

ASC – Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 19:04 18/01/2022

Thực hiện quy định tại khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần...

ASC – Công bố thông tin Quyết định số 107/QĐ-CT ngày 18/01/2022 của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 17:37 18/01/2022

Thực hiện quy định tại Điểm o, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty...

CBTT phương án kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp từ ngày 04/01/2022 đến ngày 31/12/2022 05:13 05/01/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố phương...

CBTT giao dịch với giá trị trên 10% tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (Theo NQ HĐQT ngày 27/12/2021) 13:36 28/12/2021

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 15, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường...

CBTT giao dịch với giá trị trên 10% tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (Theo NQ HĐQT ngày 13/12/2021) 11:10 13/12/2021

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 15, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường...

ASC công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng 13:47 02/12/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông...

ASC công bố Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 15:03 24/11/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Nghị...

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106