VN-INDEX 1.234,13 +5,76/+0,47%  | 
HNX-INDEX 315,63 +0,19/+0,06%  | 
UPCOM-INDEX 95,38 -0,51/-0,53%  | 
VN30 1.281,01 +1,46/+0,11%
Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 09:20 09/03/2022

Công ty CP Chứng khoán ASC công bố thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và...

Danh mục vay ký quỹ 17:57 28/02/2022

ASC – CBTT về việc chấm dứt ủy quyền thực hiện CBTT đối với bà Huỳnh Thị Dương Thiện 18:19 25/02/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau...

Danh sách cán bộ có chứng chỉ hành nghề 11:08 25/02/2022

Danh sách cán bộ có chứng chỉ hành nghề của công ty tính đến ngày 25/02/2022

ASC CBTT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 17:15 07/02/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau...

ASC CBTT về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Thông báo mời họp, hồ sơ/tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 19:11 18/01/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau...

ASC – Công bố thông tin Quyết định số 107/QĐ-CT ngày 18/01/2022 của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 17:37 18/01/2022

Thực hiện quy định tại Điểm o, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty...

ASC công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng 13:47 02/12/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông...

ASC công bố thông tin về việc thay đổi mẫu con dấu công ty 16:15 08/11/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông...

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106