VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%  | 
HNX-INDEX 391,21 +2,75/+0,71%  | 
UPCOM-INDEX 100,36 +0,59/+0,59%  | 
VN30 1.488,71 -0,55/-0,04%
ASC công bố Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán 16:12 13/10/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Giấy...

ASC công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (thay đổi trụ sở và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh) 16:10 13/10/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Giấy...

ASC công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (Thay đổi Vốn điều lệ) 12:51 28/09/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Giấy...

ASC công bố thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết 17:18 21/09/2021

Chi tiết theo file đính kèm bên dưới.

ASC công bố thông tin về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 17:14 21/09/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (ASC) hoàn thành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đã báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu...

ASC – CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu 15:59 08/09/2021

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,...

ASC công bố thông tin về việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 14:55 20/08/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông...

ASC công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC 14:24 19/08/2021

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,...

ASC – Công bố thông tin v/v điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (lần 2) 13:20 17/08/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông...

ASC công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng 16:40 16/08/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông...

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106