VN-INDEX 1.236,49 +8,12/+0,66%  | 
HNX-INDEX 316,75 +1,31/+0,42%  | 
UPCOM-INDEX 95,23 -0,66/-0,69%  | 
VN30 1.286,09 +6,54/+0,51%
Công bố thông tin Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi lấy ý kiến bằng văn bản 13:57 15/03/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau đây gọi là “ASC”) công bố thông tin Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi lấy ý kiến bằng...

ASC công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT 13:38 17/02/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau...

ASC – Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo 11:14 15/02/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau...

CBTT phương án kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp từ ngày 04/01/2022 đến ngày 31/12/2022 05:13 05/01/2022

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố phương...

CBTT giao dịch với giá trị trên 10% tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (Theo NQ HĐQT ngày 27/12/2021) 13:36 28/12/2021

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 15, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường...

CBTT giao dịch với giá trị trên 10% tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (Theo NQ HĐQT ngày 13/12/2021) 11:10 13/12/2021

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 15, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường...

ASC công bố Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 15:03 24/11/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Nghị...

ASC công bố Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt phương án kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp của ASC từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 18:24 23/11/2021

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 15, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường...

ASC CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16:40 22/11/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Biên...

Công bố giao dịch kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp với giá trị trên 10% tổng tài sản của công ty tại BCTC bán niên gần nhất được soát xét (Theo NQ HĐQT ngày 18/11/2021) 17:00 19/11/2021

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 15, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường...

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106