VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%  | 
HNX-INDEX 391,21 +2,75/+0,71%  | 
UPCOM-INDEX 100,36 +0,59/+0,59%  | 
VN30 1.488,71 -0,55/-0,04%
ASC công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 (lần 2) và các tài liệu kèm theo 14:52 20/08/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố Biên...

ASC công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 13:35 08/07/2021

ASC công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc: Miễn nhiệm TV.HĐQT, bầu TV.HĐQT. Theo đó: Miễn nhiệm TV.HĐQT...

ASC công bố thông tin về việc miễn nhiệm Phó TGĐ đối với ông Nguyễn Đăng Khôi 16:14 24/05/2021

ASC công bố thông tin về việc miễn nhiệm Phó TGĐ đối với ông Nguyễn Đăng Khôi

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106