VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%  | 
HNX-INDEX 458,63 -1,04/-0,23%  | 
UPCOM-INDEX 114,34 -0,27/-0,24%  | 
VN30 1.566,55 -5,91/-0,38%
ASC công bố Báo cáo tài chính Quý III/2021 11:16 01/10/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông...

ASC công bố BCTC bán niên 2021 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30/6/2021 đã được soát xét 19:28 12/08/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông...

ASC công bố BCTC Quý II/2021 16:29 16/07/2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ASC công bố thông...

ASC công bố báo cáo tài chính Quý IV/2020 00:00 20/01/2021

ASC công bố Báo cáo tài chính, Báo cáo thuyết minh tài chính quý IV/2020 và Báo cáo giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2020 chênh lệch 10% so với...

ASC công bố báo cáo tài chính Quý III/2020 09:00 20/10/2020

ASC công bố Báo cáo tài chính, Báo cáo thuyết minh tài chính quý III/2020 và Báo cáo giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2020 chênh lệch 10% so với...

ASC công bố Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 31/12/2019 17:00 23/03/2020

– Báo cáo tài chính năm 2019 – Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 31/12/2019. Vui lòng download file đính kèm

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106