VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Công bố thông tin Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi lấy ý kiến bằng văn bản

13:57 15/03/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (sau đây gọi là “ASC”) công bố thông tin Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung sau đây:

  • Thù lao dự kiến của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022;  và
  • Điều lệ sửa đổi của ASC (với nội dung thay đổi liên quan đến địa chỉ trang web: https://www.vpbanks.com.vn)
  • Nội dung chi tiết và các tài liệu theo file đính kèm.
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106