VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09:20 09/03/2022

Công ty CP Chứng khoán ASC công bố thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau: 

  • Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 9/3/2022 đến ngày 19/3/2022 
  • Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: dự kiến ngày 19/3/2022 hoặc ngày nhận được tất cả phiếu ý kiến của cổ đông tùy ngày nào đến trước. 
  • Tài liệu lấy ý kiến chi tiết tại file đính kèm. 
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106