VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

ASC công bố báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2016 đã kiểm toán

08:00 30/03/2017

ASC công bố thông tin:

1.  Báo cáo tài chính năm 2016 và  Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán.

2. Giải trình biến động lợi nhuận năm 2016 so với năm 2015.

3. Giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106