ASC công bố thông tin BCTC bán niên 2018

11:00 14/08/2018

ASC công bố báo tài chính bán niên năm 2018 – Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018

– Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2018;

– Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 lỗ và chênh lệch 10% so với 6 tháng đầu nãm 2017.

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106