VN-INDEX 1.313,62 +3,57/+0,27%  | 
HNX-INDEX 315,30 +0,45/+0,14%  | 
UPCOM-INDEX 87,13 +0,20/+0,23%  | 
VN30 1.449,21 +1,98/+0,14%

ASC Thông báo ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2016

00:10 17/06/2016

Ký Hợp đồng số 61242608/EY-ASC ngày 16/06/2016 với Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM về việc:
– Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ 2016 kết thúc tại ngày 30/06/2016
– Kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2016 kết thúc tại ngày 31/12/2016

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106