VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

HOSE: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Sài Gòn

14:00 25/06/2015

HOSE: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Sài Gòn

Căn cứ theo Quyết định số 192/QĐ-SGDHCM  ngày 02 tháng 6 năm 2015 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Sài Gòn. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Sài Gòn như sau:


Tổng số nhà đầu tư tham gia:  39 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  35 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 01 NĐT

Tổ chức trong nước: 03 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 44.798.828 CP

Cá nhân trong nước: 36.818.828 CP

Cá nhân nước ngoài: 100.000 CP

Tổ chức trong nước: 7.880.000 CP

Tổ chức nước ngoài: 0

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106