VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

IPO Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)

07:00 20/12/2017

Ngày 08/12/2017, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1979/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng Công ty Dầu Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Theo đó, tên Tổng Công ty sau cổ phần hóa là: Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần; vốn điều lệ là: 10.342.295.000.000 đồng. Trong đó:
1.    Cơ cấu vốn điều lệ:
+    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm: 363.014.555 cổ phần, tương đương 35,10% vốn điều lệ.
+    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là : 1.864.300 cổ phần, tương đương 1,08% vốn điều lệ.
+    Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là: 462.504.745 cổ phần, tương đương 44,72% vốn điều lệ.
+    Cổ phần bán đấu giá công khai qua HOSE là: 206.845.900 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ.
2.    Giá khởi điểm IPO: 13.400 đồng/cổ phần.
3.    Thời điểm bán đấu giá: HOSE đang thông báo tìm đại lý bán đấu giá; thời gian bán đấu giá dự kiến từ tháng 12/2017 – tháng 01/2018.
4.    Tỷ lệ tham gia mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài: tối đa là 49% vốn điều lệ.
5.    Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 790 người; trong đó, số lao động sẽ chuyển sang công ty cổ phần là 770 người.

Nguồn: https://www.pvoil.com.vn/co-phan-hoa/cong-bo-thong-tin-ve-co-phan-hoa/quyet-dinh-phe-duyet-phuong-an-co-phan-hoa-cong-ty-me-tong-cong-ty-dau-viet-nam

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106