VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Nhiều công ty nhà nước, công ty lớn sẽ phải lập báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS

16:00 18/04/2019

(TBKTSG Online) – Bộ Tài chính đã xây dựng và lấy ý kiến cho dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) vào Việt Nam. Theo đó, đến năm 2025, tất cả các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty niêm yết và các công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết sẽ phải lập báo cáo tài chính theo chuẩn này. (Xem chi tiết dự thảo đề án IFRS tại file đính kèm)

Khi áp dụng IFRS doanh nghiệp phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và giải trình rõ ràng, minh bạch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát về việc xác định nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính đã xin ý kiến dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào Việt Nam (IFRS).

Theo dự thảo, lộ trình triển khai đề án được thực hiện từ năm 2019 đến hết năm 2021. Còn việc triển khai đề án sẽ qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ năm 2022 – 2025, nhóm doanh nghiệp có nhu cầu và đủ nguồn lực tự nguyện hoặc do Bộ Tài chính lựa chọn như công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước quy mô lớn có các khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế; công ty niêm yết; công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết và các công ty mẹ khác có nhu cầu và nguồn lực tự nguyện sẽ áp dụng IFRS với báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất.

Giai đoạn 2, từ sau năm 2025, đối với BCTC hợp nhất, doanh nghiệp bắt buộc lập BCTC hợp nhất theo IFRS, gồm tất cả các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước; các công ty niêm yết; công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết; công ty mẹ khác không thuộc đối tượng bắt buộc nêu trên được khuyến khích tự nguyện áp dụng IFRS.

Riêng BCTC riêng lẽ các công ty có thể áp dụng IFRS hoặc VAS (phương án áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam).

IFRS – Các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế là một bộ chuẩn mực kế toán được thiết kế và phát triển bởi một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận được gọi là Hội đồng chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB).

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106