Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Ban Quản Lý và Điều hành Bến xe tàu Hậu Giang do UBND Tỉnh Hậu Giang sở hữu

10:00 02/04/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN BAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH BẾN XE TÀU HẬU GIANG

DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG SỞ HỮU  

Ngày 02/04/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu Hậu Giang như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hậu Giang

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu Hậu Giang

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, KV3, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Ngành nghề kinh doanh: Quản lý và khai thác bến xe, bến tàu phà; đào tạo lái xe cơ giới đường bộ,…

Vốn điều lệ: 34.434.500.000 đồng

Số lượng Cổ phần3.443.450 cổ phần
Trong đó: 
Cổ phần nhà nước nắm giữ1.377.380 cổ phần, chiếm 40% VĐL
Cổ phần chào bán cho người lao động trong công ty theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực nhà nước46.200 cổ phần, chiếm 1,342 % VĐL
Cổ phần chào bán cho người lao động trong công ty theo dạng đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại CTCP7.400 cổ phần, chiếm 0,215% VĐL
Cổ phần bán đấu giá công khai ra bên ngoài2.012.470 cổ phần, chiếm 58,443 %VĐL
Số lượng CP đấu giá:2.012.470 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.000 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/04/2019 đến 16h00 ngày 18/04/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 24/04/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 26/04/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106