VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần ra Công chúng của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

09:00 04/03/2020

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 04/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần ra công chúng của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường như sau:

Thông tin đấu giá:

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
  • Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát, lập dự án thiết kế kỹ thuật – Dự toán công trình đo đạc và bản đồ; Kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Xây dựng cơ sở dữ liệu về đo đạc và bản đồ; Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các tỷ lệ; Trích đo địa chính các tỷ lệ; Đo vẽ thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp;…
  • Vốn điều lệ: 22.710.000.000 đồng , tương đương 2.271.000 cổ phần
Trong đó: Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.021.950 cổ phần (45% VĐL) Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 75.300 cổ phần (3,32% VĐL) Cổ phàn cho tổ chức công đoàn tại Doanh nghiệp: 0 cổ phần

•    Loại hình đấu giá: Đấu giá 
•    Số lượng CP đấu giá:    1.173.750 cổ phần (51,58% VĐL)
•    Loại cổ phần chào bán:    Cổ phần phổ thông
•    Mệnh giá:                  10.000 đồng/cổ phần
•    Giá khởi điểm:                                                                            10.000 đồng/cổ phần
•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ  8h00 ngày 04/03/2020 đến 16h00 ngày 23/03/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Trước 15h00 ngày 27/03/2020
–   Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   15h00 ngày 31/03/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html
Lịch đấu giá chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106