VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá quyền mua Cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Chứng khoán Tp.HCM thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM

10:00 27/03/2019

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

AUCTION ANNOUNCEMENT OF PURCHASING RIGHT OF ADDITIONAL ISSUED SHARES OF HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION UNDER OWNERSHIP OF HO CHI MINH CITY FINANCE AND INVESTMENT STATE-OWNED COMPANY

  1. Tổ chức chào bán:    CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Offering company:      Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company

Địa chỉ:                     67 – 73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Address:                    67-73 Nguyen Du str., Ben Nghe ward, Dist. 1, Hochiminh City

Điện thoại:                 (+84.28) 3821 4244             Fax: (+84.28) 3821 4243

Telephone:                 (+84.28) 3821 4244            Fax: (+84.28) 3821 4243

  1. Tổ chức phát hành:   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC)

Name of organization registered the share issuance: Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

Địa chỉ:                     Tầng 5 & 6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Address:                    Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai str., Dist. 1, HCMC

Điện thoại:                 (+84.28) 3823 3299             Fax: (+84.28) 3823 3301

Telephone:                 (+84.28) 3823 3299            Fax: (+84.28) 3823 3301

Vốn điều lệ:               1.297.567.580.000 đồng

Chartered Capital:     VND 1.297.567.580.000

Ngành nghề kinh doanh chính:Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Main businesses:       Securities brokerage, securities dealing, securities investment consultancy, financial advisory, securities issuance underwriting, securities depository.

  1. Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phần của HSC.

Name of securities: purchasing right of share of HSC

  1. Số lượng chứng khoán chào bán: 37.500.000 quyền mua, tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm được quyền mua là 25.000.000 cổ phần.

Number of securities offered: 37.500.000 rights, corresponding to number of additional issued shares to be purchased is 25.000.000.000 shares

Tỷ lệ thực hiện quyền: 3 : 2 (nghĩa là cứ 03 quyền mua được mua 02 cổ phần phát hành thêm của HSC với giá phát hành là 14.000 đồng/cổ phần; số lượng cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Subscription ratio : 3:2 (A shareholder who owns three (03) shares is entitled to receive two (02) new shares; the number of shares purchased will be rounded down to the units.

  1. Phương thức chào bán:   Đấu giá công khai.

Offering method:             Public Auction

  1. Giá khởi điểm:         9.900 đồng/quyền mua.

Starting price:           VND 9.900/ right

  1. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Conditions to participate in the auction: All investors who meet the conditions under the Regulations in the Auction Regulations on the purchasing right of share of Ho Chi Minh Finance and Investment State-Owned Company in Ho Chi Minh Securities Corporation issued by Ho Chi Minh City Stock Exchange.

  1. Quy chế đấu giá, thông tin về quyền mua cổ phần chào bán được công bố chi tiết trên websitewww.hsx.vnwww.hfic.vnwww.asias.com.vn

Auction regulations, information on the purchasing right of shares for sale are published in details on website: www.hsx.vnwww.hfic.vnwww.asias.com.vn

  1. Địa điểm nhận Công bố thông tin và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc: Tạicác đại lý đấu giá theo Quy chế đấu giá.

Location to receive information and submit auction registration documents, deposit payment: At securities auction agents under the Auction Regulation.

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:Từ ngày 28/3/2019 đến 16h00 ngày 05/4/2019
Time to issue applications, register and pay deposit:From 28 March 2019 to 16:00 on 5 April 2019
11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:Trước 15h00 ngày 11/4/2019tại các Đại lý đấu giá
Time to submit the auction slip:Before 15:00 on 11 April 2019 at Securities auction agents
12. Thời gian tổ chức đấu giá09h00 ngày 16 tháng 4 năm 2019.
Auction time: 9:00 on 16 April 2019
13. Tên, địa điểm tổ chức đấu giá:   SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM – 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Auction Location:Ho Chi Minh City Stock Exchange – 16 Vo Van Kiet str., Nguyen Thai Binh ward, Dist.1, HCMC
14. Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần:Từ ngày 17/4/2019 đến 16h00 ngày 19/4/2019.
Time to submit payment for purchasing right of share:From 17 April 2019 to 16:00 on 19 April 2019
15. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:Từ ngày 17/4/2019 đến ngày 23/4/2019.
Time to repay deposit:From 17 April 2019 to 23 April 2019.
16. Đơn vị tư vấn:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC.
Consulting Company: ASC Securities Corporation

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106