VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo chào bán CP của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây Ninh nắm giữ

13:00 16/08/2018

THÔNG BÁO
về việc chào bán CP của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây Ninh nắm giữ


Ngày 16/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc chào bán  cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh:   
1.    Thông tin đấu giá
–    Tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
–    Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
–    Địa chỉ:   136 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;
–    Ngành nghề kinh:  Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác, Sản xuất kinh doanh nước tinh khiết; Sản xuất các sản phẩm cơ khí, nhựa, chuyên ngành cấp thoát nước,…;
–    Vốn điều lệ: 105.768.270.000 đồng;
–    Số lượng CP: 10.576.827 cổ phần;
Trong đó:
–    Cổ phần tổ chức trong nước: 9.203.000 cổ phần, chiếm 87,01% vốn điều lệ;
•    Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây Ninh: 5.500.000, chiếm 52% vốn điều lệ
•    Công ty Cổ phần Hải Đăng: 3.703.000, chiếm 35,01% vốn điều lệ
–    Cá nhân trong nước (125 cá nhân): 1.373.827 cổ phần, chiếm 12,99% vốn điều lệ;
–    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.798.060 cổ phần, chiếm 17% vốn điều lệ;
–    Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;
–    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
–    Giá khởi điểm: 13.060 đồng/cổ phần
–    Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 16/08/2018 đến 16h00 ngày 27/08/2018; 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
–    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 31/08/2018; 
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
–    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 9h00 ngày 05/09/2018 tại SGDCK TP.HCM;

2.         Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT10/03/2016 đến 31/12/20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,091,06
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,890,79
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%37,0836,07
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%58,9456,42
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%0,405,15
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%0,162,67
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%0,101,71
– Hệ số lợi từ hoạt động kinh doanh%0,220,34
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ phần%0,162,75
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%0,8331,338

Nguồn: dựa trên BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 của công ty

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106