VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

08:00 12/07/2016

Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

Căn cứ theo Quyết định số 233/QĐ-SGDHCM ngày 15 tháng 06 năm 2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần củaCông ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) – TNHH một thành viên nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) – TNHH một thành viên nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 25 nhà đầu tư
Cá nhân trong nước: 24 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
Tổ chức trong nước: 01 NĐT
Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 9.300.000 CP
Cá nhân trong nước: 8.850.000 CP
Cá nhân nước ngoài: 0 CP
Tổ chức trong nước: 450.000 CP
Tổ chức nước ngoài: 0 CP 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106