VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần của Công Ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản

08:00 02/03/2016

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN)

Căn cứ theo Quyết định số 50/QĐ-SGDHCM ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 142 nhà đầu tư
Cá nhân trong nước: 123 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 06 NĐT
Tổ chức trong nước: 06 NĐT
Tổ chức nước ngoài: 07 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 63.589.634 CP
Cá nhân trong nước: 18.016.202 CP
Cá nhân nước ngoài: 26.000 CP
Tổ chức trong nước: 22.919.432 CP
Tổ chức nước ngoài: 22.628.000 CP 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106