VN-INDEX 1.171,95 -10,82/-0,91%  | 
HNX-INDEX 307,05 +4,66/+1,54%  | 
UPCOM-INDEX 93,20 -0,41/-0,44%  | 
VN30 1.215,08 -8,68/-0,71%

Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn

08:00 03/03/2016

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XE KHÁCH SÀI GÒN (SAIGON BUS)

Căn cứ theo Quyết định số 46/QĐ-SGDHCM ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Công ty TNHH Một thành viên Xe khách Sài Gòn. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xe khách Sài Gòn như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 14 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 13 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 01 NĐT
Tổ chức nước ngoài: 0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 5.757.100 CP

Cá nhân trong nước: 1.257.100 CP
Cá nhân nước ngoài: 0
Tổ chức trong nước: 4.500.000 CP
Tổ chức nước ngoài: 0 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106