VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo đấu giá cổ phần Công ty CP Cảng Nha Trang do UBND Tỉnh Khánh Hòa sở hữu

18:00 13/09/2018

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CP CẢNG NHA TRANG DO UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ HỮU


Ngày 12/09/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang như sau: 
Thông tin đấu giá:
•    Tên tổ chức sở hữu: UBND tỉnh Khánh Hòa
•    Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang
•    Địa chỉ: 05 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
•    Ngành nghề kinh doanh: Bốc xếp hàng hóa, Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, …
•    Vốn điều lệ:  245.390.490.000 đồng 
•    Số lượng CP đấu giá:    1.570.809 cổ phần
•    Loại cổ phần chào bán:    Cổ phần phổ thông
•    Mệnh giá:                                                                                    10.000 đồng/cổ phần
•    Giá khởi điểm:                                                                            11.900 đồng/cổ phần
•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/09/2018 đến 15h30 ngày 02/10/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h ngày 05/10/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 10h00 ngày 09/10/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần5,498,82
– Hệ số thanh toán nhanhLần5,498,82
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%0,040,03
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%0,040,03
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%-5,52-4,87
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%-1,15-1,09
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%-1,08-1,05
– Hệ số lợi từ hoạt động kinh doanh%-5,63-5,35
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ phần%-1,13-1,06
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%00
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106