VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá quyền mua Cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Tp.HCM do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước nắm giữ

11:00 12/04/2019

Lúc 16h00 ngày 09/04/2019, là thời điểm kết thúc thời hạn dăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí minh nắm giữ, chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 quyết định số 76/QĐ-SGDHCM ngày 27/3/2019 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá nơi đăng ký mua quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ. 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106