Thông báo kết quả Đấu giá cả lô Cổ phần Công ty Cổ phần FAFIM VN được tổ chức vào ngày 26/12/2029

09:00 26/12/2019

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN FAFIM VIỆT NAM

 ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 26/12/2019

Ngày 26/12/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam

1.   Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                                      2.902.448 cổ phần

2.   Mệnh giá:                                                                                          10.000 đồng/cổ phần

3.   Giá khởi điểm:                                                                                12.306 đồng/cổ phần

4.   Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:              2

      Trong đó:                         Tổ chức: 0            Cá nhân: 2

5.   Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                    5.804.896 cổ phần

6.   Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                       2

7.   Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                                 5.804.896 cổ phần

8.   Khối lượng đặt cao nhất:                                                               2.902.488 cổ phần

9. Khối lượng đặt thấp nhất:                                                               2.902.488 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất:                                                                    21.500 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất:                                                                   21.500 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất:                                                       21.500 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất:                                                     21.500 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân:                                                    21.500 đồng/cổ phần

15. Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá:                                              21.500 đồng/cổ phần

16. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                      2

      Trong đó:                   Tổ chức: 0            Cá nhân: 2

17. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                                2.902.488 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:          0 cổ phần

18. Tổng trị giá cổ phần bán được:                                                    62.402.632.000 đồng

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106