VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả Đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang được tổ chức vào ngày 09/01/2020

09:00 09/01/2020

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

 ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 09/01/2020

Ngày 09/01/2020, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

1.     Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                            6.326.897 cổ phần
2.     Mệnh giá:                                                                          10.000 đồng/cổ phần
3.     Giá khởi điểm:                                                                   19.071 đồng/cổ phần
4.     Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:            240
      Trong đó:                  Tổ chức: 2     Cá nhân: 238
5.     Tổng khối lượng đăng ký mua:                                          200 cổ phần
6.     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                             2
7.     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                       20.529.594 cổ phần
8.     Khối lượng đặt cao nhất:                                                    6.326.897 cổ phần
9. Khối lượng đặt thấp nhất:                                                      500 cổ phần
10. Giá đặt mua cao nhất:                                                         25.000 đồng/cổ phần
11.    Giá đặt mua thấp nhất:                                                     19.075 đồng/cổ phần
12.    Giá đấu thành công cao nhất:                                          25.000 đồng/cổ phần
13.    Giá đấu thành công thấp nhất:                                         19.100 đồng/cổ phần
14.    Giá đấu thành công bình quân:                                        19.861 đồng/cổ phần
15.    Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                          237
      Trong đó:                Tổ chức: 1     Cá nhân: 236
16.    Tổng số lượng cổ phần bán được:                                   6.326.897 cổ phần
      Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:        0 cổ phần
17.    Tổng trị giá cổ phần bán được:                                        125.661.132.700 đồng

Thông tin chi tiết tại http://www.hnx.vn

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106