VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần Công ty TNHH MTV Cà Phê Ea Pốk

17:00 23/08/2018

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ  EA PỐK

Ngày 20/08/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Cà Phê Ea Pốk tổ chức đấu giá có kết quả như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Cà Phê Ea Pốk.
 • Số lượng CP đấu giá:                                                              5.692.500cổ phần

Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     4.874.200 cổ phần

 • Mệnh giá:                                                                                10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm:                                                                         10.200 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                  3

Trong đó:        Tổ chức: 0                   Cá nhân: 3

 • Tổng khối lượng đăng ký mua:                                              5.692.500 cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                        3
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                           5.692.500 cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất:                                                        2.813.700 cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất:                                                       1.378.800 cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất:                                                            10.200 đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất:                                                           10.200 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất:                                                10.200 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất:                                               10.200 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân:                                              10.200 đồng/cổ phần
 • Tổng số cổ phần bán được:                                                   5.692.500cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:          0 cổ phần

 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:                                                     3 NĐT

Trong đó:       Tổ chức: 0                   Cá nhân: 3

 • Tổng giá trị đợt đấu giá:                                                         58.063.500.000 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106