VN-INDEX 1.236,25 +7,88/+0,64%  | 
HNX-INDEX 315,16 -0,28/-0,09%  | 
UPCOM-INDEX 95,26 -0,63/-0,66%  | 
VN30 1.283,50 +3,95/+0,31%

Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ

17:00 31/07/2018

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV CHÈ BIỂN HỒ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 31/07/2018

Ngày 31/07/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ.
 • Số lượng CP đấu giá:                                                              3.856.665cổ phần

Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:   3.856.665 cổ phần

 • Mệnh giá:                                                                                10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm:                                                                        12.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                  18

Trong đó:        Tổ chức: 0                   Cá nhân: 18

 • Tổng khối lượng đăng ký mua:                                              4.348.200 cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                        18
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                           4.348.200 cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất:                                                        1.285.000 cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất:                                                            100 cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất:                                                            12.100 đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất:                                                           12.000 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất:                                                 12.100 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất:                                               12.000 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân:                                              12.020 đồng/cổ phần
 • Tổng giá trị đợt đấu giá:                                                         46.358.980.000 đồng
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:                                                        18 NĐT

Trong đó:       Tổ chức: 0                   Cá nhân: 18

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106