VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần Công ty TNHH MTV Tân Khánh

08:00 15/10/2018

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNNHH MTV TÂN KHÁNH AN ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 15/10/2018

Ngày 15/10/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Công ty TNHH MTV Tân Khánh An tổ chức đấu giá có kết quả như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Tân Khánh An.
 • Số lượng CP đấu giá:                                                              2.919.600cổ phần

Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:      1.862.000 cổ phần

 • Mệnh giá:                                                                                10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm:                                                                        15.500 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                  5

Trong đó:        Tổ chức: 0                   Cá nhân: 5

 • Tổng khối lượng đăng ký mua:                                              22.000 cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                        5
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                           22.000 cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất:                                                              5.000 cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất:                                                            2.000 cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất:                                                            15.500 đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất:                                                           15.500 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất:                                                 15.500 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất:                                               15.500 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân:                                              15.500 đồng/cổ phần
 • Tổng số cổ phần bán được:                                                    22.000cổ phần
 • Tổng số cổ phần trúng đấu giá của NĐT nước ngoài:                 0 cổ phần
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:                                                        5 NĐT

Trong đó:       Tổ chức: 0                   Cá nhân: 5

 • Tổng giá trị đợt đấu giá:                                                         341.000.000 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/ket-qua-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106