VN-INDEX 1.240,06 +11,69/+0,95%  | 
HNX-INDEX 313,40 -2,04/-0,65%  | 
UPCOM-INDEX 94,91 -0,98/-1,02%  | 
VN30 1.285,52 +5,97/+0,47%

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

16:10 07/09/2018

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

Ngày 07/09/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM,  Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tổ chức đấu giá có kết quả như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp-TNHH MTV.
 • Số lượng CP đấu giá:                                                              27.712.143 cổ phần
 • Mệnh giá:                                                                                10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm:                                                                        10.600 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:             61

Trong đó:        Tổ chức: 0                   Cá nhân: 61

 • Khối lượng đặt cao nhất:                                                        950.000 cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất:                                                       350.000 cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất:                                                             13.060 đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất:                                                            13.060 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất:                                                  13.060 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất:                                                 13.060 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân:                                                13.060 đồng/cổ phần
 • Tổng số cổ phần bán được:                                                      1.798.060cổ phần
 • Tổng số cổ phần trúng đấu giá của NĐT nước ngoài:             0 cổ phần
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:                                                    3 NĐT

Trong đó:       Tổ chức: 0                   Cá nhân: 3

 • Tổng giá trị đợt đấu giá:                                                          23.482.663.600 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucResultDetail?id=6fea0b3e-361b-4027-bf2c-75e51096152d&rid=1811296281

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106