VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Ban quản lý và điều hành bến xe tàu được tổ chức vào ngày 26/04/2019

09:00 26/04/2019

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA BAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH BẾN XE TÀU ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 26/04/2019

Ngày 26/04/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu.

1.   Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                                      2.012.470 cổ phần

      Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:                 1.687.290 cổ phần

2.   Mệnh giá:                                                                                          10.000 đồng/cổ phần

3.   Giá khởi điểm:                                                                                10.000 đồng/cổ phần

4.   Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:              5

      Trong đó:                         Tổ chức: 0                        Cá nhân: 5

5.   Tổng khối lượng đăng ký mua:                                                    349.600 cổ phần

6.   Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                       5

7.   Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                                 349.600 cổ phần

8.   Khối lượng đặt cao nhất:                                                               318.000 cổ phần

9.   Khối lượng đặt thấp nhất:                                                             300 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất:                                                                    10.600 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất:                                                                        10.000 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất:                                                       10.600 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất:                                                     10.000 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân:                                                    10.546 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                                      5

      Trong đó:                   Tổ chức: 0            Cá nhân: 5

16. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                                349.600 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:          0 cổ phần

17. Tổng trị giá cổ phần bán được:                                                    3.686.800.000 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106