VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – TNHH MTV

02:20 05/09/2018

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – TNHH MTV

Ngày 05/09/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – TNHH MTV tổ chức đấu giá có kết quả như sau: 

Kết quả đấu giá

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – TNHH MTV.
 • Số lượng CP đấu giá:                                                             488.818.130cổ phần
 • Mệnh giá:                                                                                10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm:                                                                         10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:            42

Trong đó:        Tổ chức: 2                   Cá nhân: 40

 • Tổng khối lượng đăng ký mua:                                               5.439.800 cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                                  41
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                            5.434.900 cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất:                                                         5.000.000 cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất:                                                        100 cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất:                                                             13.000 đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất:                                                            10.000 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất:                                                  13.000 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất:                                                 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân:                                                10.002 đồng/cổ phần
 • Tổng số cổ phần bán được:                                                     5.434.900cổ phần
 • Tổng số cổ phần trúng đấu giá của NĐT nước ngoài:             6.200 cổ phần
 • Tổng sổ NĐT trúng đấu giá:                                                     41 NĐT

Trong đó:       Tổ chức: 2                   Cá nhân: 39

 • Tổng giá trị đợt đấu giá:                                                           54.357.180.000 đồng

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/ket-qua-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106