VN-INDEX 1.227,67 -0,70/-0,06%  | 
HNX-INDEX 313,65 -1,79/-0,57%  | 
UPCOM-INDEX 95,06 -0,83/-0,87%  | 
VN30 1.274,63 -4,92/-0,38%

Thông báo kết quả Đấu giá Cổ phầnTổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam được tổ chức vào ngày 14/01/2020

09:00 14/01/2020

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM

 ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 14/01/2020

Ngày 14/01/2020, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam tổ chức phiên đấu giá cổ phần như sau: 

Kết quả đấu giá

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam 

1.     Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                            2.156.000 cổ phần
2.     Mệnh giá:                                                                      10.000 đồng/cổ phần
3.     Giá khởi điểm:                                                              26.700 đồng/cổ phần
4.     Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:            13
      Trong đó:                  Tổ chức: 4     Cá nhân: 9
5.     Tổng khối lượng đăng ký mua:                                    28.028.000 cổ phần
6.     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                            13
7.     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                28.028.000 cổ phần
8.     Khối lượng đặt cao nhất:                                              2.156.000 cổ phần
9. Khối lượng đặt thấp nhất:                                                550.000 cổ phần
10. Giá đặt mua cao nhất:                                                     86.100 đồng/cổ phần
11.    Giá đặt mua thấp nhất:                                                 26.700 đồng/cổ phần
12.    Giá đấu thành công cao nhất:                                     86.100 đồng/cổ phần
13.    Giá đấu thành công thấp nhất:                                    86.100 đồng/cổ phần
14.    Giá đấu thành công bình quân:                                   86.100 đồng/cổ phần
15.    Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                      1
      Trong đó:                Tổ chức: 0     Cá nhân: 1
16.    Tổng số lượng cổ phần bán được:                              2.156.000 cổ phần
      Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài:        0 cổ phần
17.    Tổng trị giá cổ phần bán được:                                    185.631.600.000 đồng

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106